Select Page

          คุณลักษณะที่สำคัญของปั๊มลักษณะนี้มีดังนี้
         1. สามารถทำงานได้ที่ความเร็วรอบสูง
         2. เหมาะสำหรับงานที่ใช้แรงดันต่ำจนถึงแรงดันขนาดปานกลาง
         3. ราคาถูก

         หลักการทำงานของเวนปั๊มก็คือ เมื่อปั๊มหมุนก็จะสลัดใบเวนให้ออกมาสัมผัสกับตัวเรือนปั๊ม โดยที่แกนของใบพัดจะติดเยื้องศูนย์อยู่ภายในตัวเรือนปั๊ม จากการที่แกนของใบพัดที่ติดตั้งอยู่อย่างเยื้องศูนย์จึงทำให้เวลาที่ใบพัดของปั๊มหมุนไปรอบ ๆ เรือนปั๊ม ปริมาตรช่องว่างระหว่างใบพัดของแต่ละช่วงไม่เท่ากัน โดยที่ในช่วงจังหวะดูดช่องว่างของใบพัดจะถูกขยายออกจนกระทั่งช่องว่างมากที่สุด หลังจากนั้นช่องว่างจะเริ่มลดลงก็เป็นจังหวะอัด การทำงานของปั๊มชนิดนี้จะเงียบ ไม่มีเสียงดัง

บริษัท เบอร์นูลี่ ซัพพลาย(1994) จำกัด อุปกรณ์ไฮโดรลิกและนิวเมติก

รูปที่ 1 การทำงานของปั๊มแบบใบเวน